Huế, 25/7/2016 TRANG CHỦ  |   SƠ ĐỒ  |   TÌM KIẾM   
 GIỚI THIỆU CƠ QUAN
Quá trình hình thành - phát triển
Chức năng, nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Tổ chức tư vấn
Tổ chức Đảng, Đoàn thể
 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Phòng Tổng hợp
Phòng Kinh tế
Phòng Đầu tư Xây dựng
Phòng Văn hóa Xã hội
Phòng Nội chính
Phòng Hành chính - Tổ chức
Phòng Quản trị - Tài vụ
Trung tâm Tin học Hành chính
Cổng thông tin điện tử
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh
Ban Tiếp Công dân
 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ
Quy chế làm việc/STCL
Mục tiêu chất lượng
Quy định, quy trình hệ thống
Q.trình UBND tỉnh
Q.trình Văn phòng UBND tỉnh
Hệ thống biểu mẫu
 THÔNG TIN TRUY CẬP
 Số lượt truy cập: 1104537
 Số người đang truy cập: 151
 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Các quy trình
Quy trình tổ chức các cuộc họp và ra thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh
 

I. MỤC ĐÍCH

Quy định chi tiết trình tự thủ tục việc tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì nhằm thực hiện sự chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;  Đồng thời, nâng cao chất lượng, giảm bớt số lượng các cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Áp dụng tại các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

2. Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở - ban - ngành, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Thủ trưởng các sở - ngành); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế.

3. Toàn thể cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ - TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

- Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

- ISO 9001:2000.

IV. ĐỊNH NGHĨA

1. Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

2. Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước nghe các ý kiến đề xuất và kiến nghị của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định theo chức năng, thẩm quyền.

3. Họp làm việc là cuộc họp của cấp trên với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới để giải quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp dưới hoặc để kiểm tra trực tiếp, tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới.

4. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các dự án, đề án.

5. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên.

6. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội.

7. Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

8. Họp sơ kết hoặc tổng kết (Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết) chuyên đề là cuộc họp để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng.

9. Người chủ trì cuộc họp là người có thẩm quyền điều hành cuộc họp, đưa ra ý kiến kết luận cuộc họp.

10. Người tham dự cuộc họp là người được triệu tập, người được mời họp hoặc người đại diện cho cơ quan, đơn vị được mời họp hoặc người được ủy quyền đi dự cuộc họp.

11. Cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chủ trì để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân theo quy định của pháp luật.

  V. NỘI DUNG

1. Lưu đồ (xem file kèm theo)

  2. Mô tả:

a) Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các cuộc họp hàng năm, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và thực tiễn điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất của Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; Trên cơ sở đề xuất của các chuyên viên theo dõi chuyên ngành, chuyên viên tổng hợp xây dựng lịch họp hàng tuần báo cáo Lãnh đạo Văn phòng thông qua và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

b) Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế và các chủ đề án chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án trình tại phiên họp, xác định thời gian cụ thể.

c) Chuyên viên theo dõi chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Huế, các chủ đề án trình.

d) Chuyên viên theo dõi chuyên ngành kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ, nội dung tài liệu để đảm bảo trình tự pháp lý và qui trình làm việc:

- Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan chủ trì; nội dung nêu đầy đủ và ngắn gọn về sự cần thiết, cơ sở pháp lý, quá trình chuẩn bị, ý kiến góp ý của các cơ quan phối hợp, những ý kiến thống nhất, những nội dung chưa thống nhất, những nội dung xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh;

- Đề án chi tiết phản ảnh toàn bộ nội dung xin ý kiến, kèm phụ lục số liệu thống kê, biểu bảng minh họa, các tài liệu khác có liên quan;

- Báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng (nếu có);

- Dự thảo văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký và các dự thảo hướng dẫn thi hành;

- Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung xin ý kiến.

đ) Chuyên viên theo dõi chuyên ngành báo cáo Chánh Văn phòng hoặc các Phó Văn phòng phụ trách các lĩnh vực được phân công các nội dung phiên họp. Báo cáo phải bằng phiếu trình cụ thể, bao gồm: Qui trình điều hành phiên họp theo qui chế của UBND tỉnh, nội dung, thành phần, thời gian tổ chức họp và các ý kiến tham mưu, đề xuất khác của chuyên viên. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên báo cáo xin ý kiến Chủ tịch tỉnh về nội dung đã được Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

 e) Chuyên viên theo dõi phát hành Giấy mời đính kèm tài liệu gửi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

 - Tùy tính chất của từng cuộc họp, việc mời họp có thể áp dụng một trong các hình thức sau: giấy mời họp, fax, điện thoại trực tiếp hoặc các hình thức mời họp khác.

 - Thư mời họp và các tài liệu có liên quan phải được gửi đến các thành viên dự họp trước cuộc họp ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc, trừ trường hợp đột xuất.

  - Trong trường hợp nội dung họp mang tính cấp bách hoặc yêu cầu bảo mật, tài liệu cuộc họp sẽ được gửi ngay tại cuộc họp và được quản lý theo quy chế quản lý tài liệu mật.

 g) Chuyên viên theo dõi tổ chức họp trên cơ sở được duyệt, dự họp và ghi lại nội dung biên bản phiên họp.

 h) Chuyên viên theo dõi dự thảo Văn bản kết luận của UBND tỉnh trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt và trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký (riêng Thông báo kết luận tại phiên họp thường ký hàng tháng do Chủ tịch UBND tỉnh ký). Thời gian phát hành văn bản kết luận chậm nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày tổ chức phiên họp (nếu có).

 i) Phòng Hành chính – Tổ chức tổ chức phát hành văn bản ngay trong ngày. Phòng Hành chính Tổ chức thống kê văn bản phát hành quá hạn báo cáo Chánh Văn phòng (nếu có).

 k) Chuyên viên theo dõi tổng hợp quá trình thực hiện kết luận của UBND tỉnh. Hàng tuần, Phòng nghiên cứu Chính sách thống kê việc theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh báo cáo Chánh Văn phòng để đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; đến thời điểm kết thúc việc thực hiện nội dung theo kết luận, phải báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

VI. LƯU TRỮ

Chuyên viên theo dõi lưu đầy đủ hồ sơ vụ việc. Hàng quý nộp lưu trữ theo quy định.

File đính kèm: Quy trình tổ chức các cuộc họp và ra thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ©2012 - Version 2.1
Trưởng Ban biên tập: Đặng Ngọc Trân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3822584 - Email: vpubnd@thuathienhue.gov.vn