Huế, 29/7/2016 TRANG CHỦ  |   SƠ ĐỒ  |   TÌM KIẾM   
 GIỚI THIỆU CƠ QUAN
Quá trình hình thành - phát triển
Chức năng, nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Tổ chức tư vấn
Tổ chức Đảng, Đoàn thể
 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Phòng Tổng hợp
Phòng Kinh tế
Phòng Đầu tư Xây dựng
Phòng Văn hóa Xã hội
Phòng Nội chính
Phòng Hành chính - Tổ chức
Phòng Quản trị - Tài vụ
Trung tâm Tin học Hành chính
Cổng thông tin điện tử
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh
Ban Tiếp Công dân
 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ
Quy chế làm việc/STCL
Mục tiêu chất lượng
Quy định, quy trình hệ thống
Q.trình UBND tỉnh
Q.trình Văn phòng UBND tỉnh
Hệ thống biểu mẫu
 THÔNG TIN TRUY CẬP
 Số lượt truy cập: 1102706
 Số người đang truy cập: 68
 VĂN BẢN PHÁP LÝ CHUYÊN NGÀNH
:. Kinh tế ngành :. Nhà ở - Đất đai:.
Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 cua UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn huyện Nam Đông.
 

  UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN NAM ĐÔNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Số: 03/2008/QĐ-UBND                                            Nam Đông, ngày 14  tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng

 


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn huyện Nam Đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Trưởng phòng Công Thương, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Kiếm

 

 

QUY TRÌNH

ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

(Kèm theo Quyết định số  03 /2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008

 của Ủy ban Nhân dân huyện)

 


Bước 1:  Công b chủ trương thu hồi đất

1- Ủy ban Nhân dân huyện và UBND xã, thị trấn nơi có đất bị thu hồi công bố chủ trương đầu tư dự án cho nhân dân biết. Công bố chủ trương thu hồi đất, các quy định về thu hồi đất, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.

2- Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn và tại nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất bị thu hồi.

Bước 2: Thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tổ chức cuộc họp lần 1 để bàn công tác triển khai đền bù giải toả.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi

1- Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã, thị trấn và hộ gia đình tiến hành cắm mốc, xác định ranh giới cụ thể thửa đất của từng hộ.

2- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi theo các công việc sau đây: 

 - Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và trích đo bản đồ địa chính khu vực giải toả;

 -  Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung : số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất. 

3- Niêm yết công khai danh sách các hộ có đất phải thu hồi tại UBND xã, thị trấn và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Bước 4: Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể

1. Hội đồng đền bù GPMB lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ nộp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để thẩm định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Ủy ban Nhân dân huyện xét duyệt (thực hiện không quá 15 ngày).

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, ký quyết định xét duyệt phương án tổng thể (thực hiện không quá 5 ngày)

Bước 5: Thông báo về việc thu hồi đất

 Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Hội đồng đền bù GPMB thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm; thời gian di chuyển và bàn giao đất bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể.

Bước 6: Quyết định thu hồi đất

 Việc ra quyết định thu hồi đất được thực hiện như sau:

- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất (thực hiện không quá 20 ngày).

- Uỷ ban Nhân dân ký quyết định thu hồi đất (thực hiện không quá 5 ngày)

- Gửi Quyết định thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi và niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn.

Bước 7: Kê khai, kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đai

Sau khi có quyết định thu hồi đất, Hội đồng đền bù GPMB thực hiện việc kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất đai theo trình tự, thủ tục sau đây:

1-  Hội đồng đền bù GPMB cùng với người dân đi kiểm kê, đo đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất. Việc kiểm kê tại thực địa phải được lập Biên bản và có đầy đủ chữ ký của Hội đồng và đại diện hộ gia đình.

2- Hội đồng đền bù GPMB làm việc với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện và Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn để xác định nguồn gốc sử dụng đất; xác định các trường hợp được bồi thường, được hỗ trợ.

Bước 8:  Lập, thẩm định và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hội đồng đền bù GPMB (có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư và đại diện của những hộ có đất bị thu hồi) có trách nhiệm lập và trình phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án bồi thường) theo trình tự, thủ tục sau đây:

1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, Hội đồng đền bù GPMB có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.

3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

4. Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan Tài chính có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt;

5. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Trong thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Bước 9: Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ

Hội đồng đền bù GPMB phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn và nhà sinh hoạt cộng đồng ít nhất là 5 ngày.

Bước 10 :Thực hiện chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ

Hội đồng đền bù GPMB chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân tại hội trường UBND xã, thị trấn (thực hiện kể từ ngày hết hạn niêm yết công khai).

Bước 11: Hộ gia đình bàn giao đất ở khu vực giải tỏa

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ, hộ gia đình  phải bàn giao đất cho Chủ dự án.

Bước 12: Cưỡng chế thu hồi đất (nếu có)

Việc cưỡng chế thu hồi đất phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bước 13: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ hoặc quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

 

                                          UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG

 
File đính kèm:
Người nhập: Ngô Văn Tuấn
 
Các văn bản cùng lĩnh vực:
1. Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
2. Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 cua UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn huyện Nam Đông.
3. Quyết định 2896/2008/QĐ-UBND ngay 20/12/2008 cua UBND tỉnh Về giá các loại đất năm 2009 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
4. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI SỐ 19/2008/NQ-QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM
5. NGHỊ ĐỊNH số: 84/2007/NĐ-CP ngày/25/5/2007 của Chính phủ v/v quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
6. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2008/NĐ-CP NGÀY 09/04/2008 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
7. QUYẾT ĐỊNH số 1067 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh v/v đính chính, bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh
8. LUẤT ĐẤT ĐAI ngày 26/11/2003
9. Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2008 v/v thành lập Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
10. QUYẾT ĐỊNH số 05/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ngày 14/9/2007 v/v ban hành quy định trình tự thủ tục giải quyết về đất đai
11. QUYẾT ĐỊNH số 226 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh v/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ v/v bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
13. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai
14. Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
15. Nghị định 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở
16. Thông tư 83 hướng dẫn thực hiện Nghị định 09 về sắp xếp các cơ quan HCSN
17. Nghị quyết 03 của Tòa an nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Luật phá sản
18. CV số 3636/UBND-QH ngày 17 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn quy trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án
19. QĐ số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh
20. Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế
21. Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
22. Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh v/v ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng đấu giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
23. NGHỊ ĐỊNH số 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
24. NGHỊ ĐỊNH số 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
25. Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện
26. Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
27. Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
28. LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI
29. ND105-2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
30. Về thu tiền sử dụng đất (đã thêm phần sửa dổi theo NĐ 17/2006/NĐ-CP
31. 198/2004/NĐ-CP Về thu tiền sử dụng đất
32. ND 197 2004 ve boi thuong ho tro tai dinh cu(sua do)i
33. Số: 188/2004/NĐ-CP Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
34. CñA CHÝNH PHñ Sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai
35. Số: 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
36. Luật Đất đai năm 2013
37. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật Đất đai
38. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Đất đai
39. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
40. Luật Nhà ở
41. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều thi hành của Luật nhà ở
Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ©2012 - Version 2.1
Trưởng Ban biên tập: Đặng Ngọc Trân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3822584 - Email: vpubnd@thuathienhue.gov.vn