Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chọn năm : Chọn tuần:
STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 03/05/2021
2 Thứ Ba, 04/05/2021
3 Thứ Tư, 05/05/2021
4 Thứ Năm, 06/05/2021
5 Thứ Sáu, 07/05/2021
6 Thứ Bảy, 08/05/2021
7 Chủ Nhật, 09/05/2021
Xuất file