Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
  

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 569/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
Cụ thể, mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2025 như sau: đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 1,2% - 1,5% GDP; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 10 người trên một vạn dân; có 25 - 30 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu không ngừng cải thiện, thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới;…
Bên cạnh đó, các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu bao gồm: Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ; Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học, công nghệ khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh; Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;…
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]