Thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
  

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ thể, người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (NSNN), từ nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế công lập được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19; và được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.
Ngoài các chế độ theo quy định, người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không hưởng lương từ NSNN còn được NSNN hỗ trợ một lần với mức 1.855.000 đồng/người, với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày; 3.710.000 đồng/người, với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 từ 30 ngày liên tục trở lên.
Bên cạnh đó, người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đang hưởng lương từ NSNN, từ nguồn thu sự nghiệp của các cơ sở y tế công lập phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 được hưởng nguyên lương tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 29/04/2022.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]