Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  

Ngày 02/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2022/TT-VPCP về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về chương trình, kế hoạch công tác của UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương…
Văn phòng UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND cấp tỉnh; Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc quản lý của Văn phòng UBND cấp tỉnh; Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện; Quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện…
Bên cạnh đó, Văn phòng UBND cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn khác như: Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc theo hướng dẫn (với địa phương không tổ chức riêng Ban Dân tộc); Quản lý công tác quản trị nội bộ; …
Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/6/2022.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]