Sáp nhập "Ban chỉ đạo Đề án 452 và Ban chỉ đạo Đề án 1259" vào "Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Quyết định số 3043 /QĐ-UBND ngày 29/11/2019 phê duyệt sáp nhập "Ban chỉ đạo Đề án 452 và Ban chỉ đạo Đề án 1259" vào  "Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án 452, Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018  về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án 1259.

Theo đó, sáp nhập "Ban chỉ đạo Đề án 452 được thành lập theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Đề án 1259 được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh" vào "Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế" do Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và  34 ủy viên là đại diện  các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định nêu rõ Hội đồng có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 và Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg); Khoản 3 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế; Tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối