Hợp nhất Hội Khuyến học huyện A Lưới và Hội Cựu giáo chức huyện A Lưới thành Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện A Lưới.
  

Sáng 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê chuẩn Quyết định số 2379/QĐ-UBND cho phép hợp nhất Hội Khuyến học huyện A Lưới và Hội Cựu giáo chức huyện A Lưới thành Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện A Lưới.

Theo đó, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện A Lưới là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và các Sở, ban, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]