Ban lãnh đạo

Chánh Văn phòng: Trần Thị Hoài Trâm

Điện thoại cơ quan:  0234.3822256

Fax:  0234.3822803

Di động:  0914064333

Email:  tthtram.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Bách

Điện thoại cơ quan:  0234.3834484

Fax:  0234.3822803

Di động:  0913465322

Email:  ndbach.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Phan Lê Hiến

Điện thoại cơ quan:  0234.3837905

Fax: 

Di động:  0985005199

Email:  plhien.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Việt Cường

Điện thoại cơ quan:  0234.3825108

Fax: 

Di động:  0974145555

Email:  hvcuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động