Thông tin cá nhân

Họ và tên: Bùi Anh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01003-81

Ngày sinh: 08/12/1989

Thư điện tử: batuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0834581357

Điện thoại cơ quan: 0234.3822116

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 03 Võ Liêm Sơn, Phường Trường An, TP Huế

Chức năng nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và nhiệm vụ của chức danh Chuyên viên theo dõi, tham mưu công tác kế hoạch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập (Ký hiệu văn bản ban hành: KH).

b) Theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, chuẩn bị các báo cáo, các nội dung có liên quan, dự thảo Thông báo kết luận các cuộc họp UBND tỉnh, họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp chung việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các ngành, đơn vị, địa phương; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo chỉ đạo điều hành hằng tháng, quý, năm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Làm đầu mối lập danh mục các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng hàng năm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các chuyên viên liên quan đôn đốc cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị các báo cáo, đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Theo dõi chung công tác chuẩn bị phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh; chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội…

- Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động xổ số.

- Công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

- Theo dõi lĩnh vực kinh tế đối ngoại; tiếp nhận, quản lý các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài (ODA, NGO).

- Báo cáo chỉ đạo điều hành thường kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ (bao gồm báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Phòng giao.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng theo quy định.

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động