Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trần Tôn Thu Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01002-78

Ngày sinh: 29/9/1985

Thư điện tử: ttthang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0904201521

Điện thoại cơ quan: 0234.3831108

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 294 Phan Chu Trinh, Thành phố Huế

Chức năng nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng phòng theo Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và nhiệm vụ của chức danh Chuyên viên theo dõi quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các dự án phát triển đô thị; công tác hoạt động xúc tiến đầu tư (Ký hiệu văn bản ban hành: QHXT).

b) Theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể:

- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc và các dự án phát triển đô thị.

- Theo dõi các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách (bao gồm cả FDI) đầu tư vào các khu đô thị và trên địa bàn tỉnh (ngoài các Khu kinh tế, khu công nghiệp) thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng.

- Theo dõi chung công tác quản lý xúc tiến, đầu tư; công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư .

- Theo dõi công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch ngành, sản phẩm, đề án, dự án, số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi.

- Theo dõi chuyên đề thành phố Bốn Mùa hoa.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động