Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Chí Kiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01002-25

Ngày sinh: 04/7/1981

Thư điện tử: lckien.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914313939

Điện thoại cơ quan: 0234.3822116

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 280 Lê Duẩn, thành phố Huế

Chức năng nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và nhiệm vụ của chức danh Chuyên viên theo dõi công tác đầu tư công, tham mưu công tác lĩnh vực kế hoạch đầu tư (Ký hiệu văn bản ban hành: XDCB).

b) Theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể:

- Theo dõi, tham mưu công tác tổng hợp phân bổ, quản lý kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm; tổng hợp công tác phân bổ, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm phân cấp cho các địa phương, đơn vị quản lý (bao gồm cả Chương trình mục tiêu quốc gia).

- Theo dõi các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách (bao gồm cả FDI) đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị giao ban đầu tư công định kỳ.

- Theo dõi công tác xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện phân cấp, uỷ quyền công tác quản lý đầu tư xây dựng.

- Tham mưu ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Theo dõi, tham mưu xử lý các thủ tục liên quan dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch - dịch vụ, hạ tầng khu tái định cư, trụ sở cơ quan, công trình phục vụ an ninh - quốc phòng.

- Theo dõi các đơn vị đầu tư công không có tính chất xây dựng.

- Theo dõi quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công của Trung ương trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Tham mưu ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; các Ban quản lý dự án khu vực huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Theo dõi, tổng hợp số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi, báo cáo hoạt động các chủ đầu tư dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Phòng giao.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng theo quy định.

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động