Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Bá Khánh

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01003-50

Ngày sinh: 01/11/1982

Thư điện tử: lbkhanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0985951555

Điện thoại cơ quan: 0234.3831108

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 21/28 Cao Bá Quát, Thành phố Huế

Chức năng nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và nhiệm vụ của chức danh Chuyên viên theo dõi, tham mưu công tác Đối ngoại (Ký hiệu văn bản ban hành: ĐN).

b) Theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể:

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân).

- Hoạt động báo chí nước ngoài trên địa bàn.

- Hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài.

- Công tác lễ tân ngoại giao, lãnh sự (bao gồm xuất cảnh, nhập cảnh).

- Tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các chuyến thăm, làm việc nước ngoài của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Hoạt động kết nghĩa với tổ chức, địa phương nước ngoài.

- Công tác Việt kiều, công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Quan hệ với các tổ chức quốc tế; tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đến làm việc tại địa phương.

- Hoạt động của văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế, xã hội có yếu tố nước ngoài; quản lý lao động nước ngoài tại địa phương.

- Công tác biên giới, cắm mốc biên giới.

- Công tác MIA.

- Công tác dịch thuật.

- Theo dõi công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch ngành, sản phẩm, đề án, số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Phòng giao.

- Theo dõi hoạt động của Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh.

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Trưởng phòng để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng theo quy định.

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động