Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hoàng

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01003-49

Ngày sinh: 03/5/1987

Thư điện tử: nmhoang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0935980099

Điện thoại cơ quan: 0234.3822116

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 51 Ngô Đức Kế, phường Thuận Thành, thành phố Huế

Chức năng nhiệm vụ

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Theo dõi công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch ngành, sản phẩm, đề án, dự án, số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

3. Thụ lý các thủ tục liên quan dự án đầu tư, theo dõi quá trình xử lý các thủ tục và tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, xử lý sai phạm, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

4. Phối hợp với bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh chuyên viên theo dõicông tác quản lý cơ sở nhà đất, giá đất, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng (Ký hiệu văn bản ban hành: ), bao gồm:

- Theo dõi các lĩnh vực:

+ Quản lý cơ sở nhà đất, tài sản gắn liền với đất; 

+ Công tác quản lý, sử dụng nhà đất, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Giá đất, phương án tài chính về đất đai; khung giá cho thuê nhà ở công vụ, nhà ở xã hội;

+ Nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưgiải phóng mặt bằng;

+ Quỹ phát triển nhà, đất;

+ Theo dõi và giải quyết các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chung được nêu tại Mục I và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động