Thông tin cá nhân

Họ và tên: La Thị Ngọc Tình

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Nội chính

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01002-31

Ngày sinh: 07/4/1976

Thư điện tử: ltntinh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914695789

Điện thoại cơ quan: 0234.3838360

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 22/20/19 kiệt 119 Hùng Vương, P.An Cựu, Huế

Chức năng nhiệm vụ

Theo dõi lĩnh vực theo dõi lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng, Tư pháp(Ký hiệu văn bản ban hành: TTr)

a) Công tác thanh tra:

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra và theo dõi việc triển khai thực hiện;

- Thành lập và theo dõi hoạt động các Đoàn Thanh tra Liên ngành; tham mưu chỉ đạo, kết luận, xử lý các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan các Đoàn thanh tra.

b) Công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Tư pháp

- Cải cách tư pháp;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Hành chính tư pháp: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, chứng thực (kể cả các trường hợp có yếu tố nước ngoài);

- Bổ trợ  tư pháp: công chứng, luật sư, giám định tư pháp; tư vấn pháp luật;

- Trợ giúp pháp lý;

- Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.;

- Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Văn phòng về công tác pháp chế;

- Theo dõi, tham mưu các thủ tục để tham gia tố tụng tư pháp đối với các vụ án dân sự liên quan UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;

-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tư pháp để tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng theo quy định.

d) Thi hành án dân sự: Theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban BCĐ THADS tỉnh) thực hiện công tác chỉ đạo thi hành án dân sự theo qui định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

g) Theo dõi hoạt động cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động