Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phước

Chức vụ: Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Nội chính

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01002-32

Ngày sinh: 31/3/1975

Thư điện tử: nhphuoc.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0915162357

Điện thoại cơ quan: 0234.3846029

Điện thoại nhà riêng: 0234.3969442

Địa chỉ nhà riêng: Phú Thượng, Phú Vang

Chức năng nhiệm vụ

Trưởng phòng: Theo dõi công tác Nội vụ (Ký hiệu văn bản ban hành: NV).

a) Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính: Bầu cử, thành lập đơn vị hành chính; địa giới hành chính.

b) Tổ chức, cán bộ:

- Thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng nhiệm vụ các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức (kể cả Lãnh đạo Doanh nghiệp Nhà nước);

- Chuyển ngạch, chuyển loại, xếp lương, nâng bậc lương (ngoại trừ lương lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước), nghỉ hưu, cho thôi việc, kỷ luật;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán  bộ, công chức;

- Tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;

- Thành lập và phê duyệt điều lệ các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi chung công tác tổ chức, hoạt động của các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

c) Quy chế dân chủ;

đ) Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

g) Theo dõi hoạt động cơ quan: Sở Nội vụ.

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động