Quy định, quy trình

Lọc tìm tài liệu

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Lọc   Tất cả

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Danh mục tài liệu
1 Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Quy chế làm việc
2 Quy định chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo (QĐ 541-02/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
3 Quy định Quản lý, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 553-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
4 Quy định các cuộc họp của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 560-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
5 Quy định công tác Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
6 Quy định Tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản và bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-02/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
7 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) (01-H57-001/TH) Quy định, quy trình của UBND tỉnh
8 Quy trình Kiểm soát tài liệu (02.H57-01/LĐ) - ISO 9001:2015 lần 2 năm 2020 Quy định, quy trình hệ thống
9 Quy trình Cấp mới, cấp đổi tài khoản sử dụng Dịch vụ công (01.H57-01/CC) - ISO 9001:2015 Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
10 Quy trình Lập và nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ (QT 424-01/HC) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
Tổng cộng616   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối