Quy định, quy trình hệ thống

Lọc tìm tài liệu

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Lọc   Tất cả

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Danh mục tài liệu
1 Quy trình Kế toán, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (QT630-03/QT) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
2 Quy định các cuộc họp của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 560-01/LĐ) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
3 Quy định công tác Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-01/LĐ) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
4 Quy định Tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản và bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-02/LĐ) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
5 Quy định về việc xây dựng, cập nhật thông tin, quản lý, vận hành và duy trì, cải tiến hệ thống Sổ tay công tác nghiệp vụ tại Văn phòng UBND tỉnh Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
6 Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Quy chế làm việc
7 Quy định chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo (QĐ 541-02/LĐ) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
8 Quy định Quản lý, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 553-01/LĐ) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
9 Quy trình Lập và nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ (QT 424-01/HC) Quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
10 Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng (sửa đổi) (QT 620-01/HC) Quy trình
Tổng cộng38   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối