Quy định, quy trình

Lọc tìm tài liệu

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Lọc   Tất cả

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Danh mục tài liệu
1 Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Quy chế làm việc
2 Quy định chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và thông tin báo cáo (QĐ 541-02/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
3 Quy định Quản lý, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 553-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
4 Quy định các cuộc họp của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 560-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
5 Quy định công tác Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-01/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
6 Quy định Tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản và bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh (QĐ 424-02/LĐ) Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
7 Quy trình mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm và hàng hóa, vật tư Quy định, quy trình của UBND tỉnh
8 Quy trình kế toán thanh toán nội bộ tại Văn phòng UBND tỉnh thuộc nguồn vốn chi thường xuyên từ NSNN Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
9 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quy định, quy trình của Văn phòng UBND tỉnh
10 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) (01-H57-001/TH) Quy định, quy trình của UBND tỉnh
Tổng cộng642   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối