Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ
  
Cập nhật:14/03/2017 10:13:02 SA

Stt

Nhiệm kỳ

Ngày Đại hội

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn

1

1990 -1993

22/5/1990

Gồm 07 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Ngô - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Trần Thị Hà - Ủy viên Thường vụ

4. Đ/c Đào Thúy Hải - Ủy viên BCH

5. Đ/c Châu Đình Nguyên - Ủy viên BCH

6. Đ/c Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên BCH

7. Đ/c Hồ Văn Xuân - Ủy viên BCH

2

1993 -1996

Gồm 07 đồng chí:

1. Đ/c Phan Duy Triết - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Trần Thị Hà - Ủy viên Thường vụ

4. Đ/c Đào Thúy Hải - Ủy viên BCH

5. Đ/c Châu Đình Nguyên - Ủy viên BCH

6. Đ/c Hồ Văn Xuân - Ủy viên BCH

7. Đ/c Lê Hữu Lam - Ủy viên BCH

3

1996 -1998

22/5/1996

Gồm 09 đồng chí

1. Đ/c Phan Duy Triết - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Trần Thị Hà - Ủy viên Thường vụ

4. Đ/c Đào Thúy Hải - Ủy viên BCH

5. Đ/c Lê Hữu Lam - Ủy viên BCH

6. Đ/c Chế Công Chung - Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT

7. Đ/c Nguyễn Thành Phố - Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Thị Oanh - Ủy viên BCH

9. Đ/c Dương Dũng - Ủy viên BCH

4

1998 - 2000

22/4/1998

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Chế Công Chung - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Đ/c Nguyễn Hữu Quyết - Ủy viên BCH

5. Đ/c Đoàn Nhuận - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc (A) - Ủy viên BCH

7. Đ/c Đào Thúy Hải - Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Hữu Lam - Ủy viên BCH

9. Đ/c Nguyễn Thành Phố - Ủy viên BCH

10. Đ/c Lê Thị Oanh - Ủy viên BCH

11. Đ/c Dương Dũng - Ủy viên BCH

5

2001 - 2003

22/5/2001

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Chế Công Chung - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Đ/c Nguyễn Hữu Quyết - Ủy viên BCH

5. Đ/c Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc (A) - Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Hữu Lam - Ủy viên BCH

9. Đ/c Châu Đình Nga - Ủy viên BCH

10. Đ/c Đặng Thị Anh Thư - Ủy viên BCH

11. Đ/c Dương Dũng - Ủy viên BCH

6

2003 - 2005

20/02/2003

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Hà - Chủ tịch

2. Đ/c Chế Công Chung - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Hoàng Khánh Hùng - UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Đ/c Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc (A) - Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Trung Phước - Ủy viên BCH

9. Đ/c Hồ Văn Xuân - Ủy viên BCH

10. Đ/c Phan Hồng Thái - Ủy viên BCH

11. Đ/c Lê Thị Oanh - Ủy viên BCH

7

2006 - 2008

12/4/2006

Gồm 09 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Hà - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Ủy viên BCH

5. Đ/c Đ/c Nguyễn Công Bình - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Tân - Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên BCH

8. Đ/c Nguyễn Văn Châu - Ủy viên BCH

9. Đ/c Nguyễn Mậu Khúc - Ủy viên BCH

8

2008 - 2010

08/3/2008

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Hà - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Mậu Khúc- Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Công Bình - Ủy viên BCH

8. Đ/c Nguyễn Tân - Ủy viên BCH

9. Đ/c Lê Thị Kiều Thúy - Ủy viên BCH

10. Đ/c Nguyễn Huy Thái - Ủy viên BCH

11. Đ/c Nguyễn Kim Tùng - Ủy viên BCH

9

2010 - 2012

01/10/2010

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Hà - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên BCH

5. Đ/c La Thị Ngọc Tình - Ủy viên BCH

6. Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên BCH

7. Đ/c Lê Thị Kiều Thúy - Ủy viên BCH

8. Đ/c Hoàng Phước Nhật - Ủy viên BCH

9. Đ/c Nguyễn Đình Bách - Ủy viên BCH

10. Đ/c Nguyễn Công Bình - Ủy viên BCH

11. Đ/c Nguyễn Chinh Nam - Ủy viên BCH

10

2012 - 2017

22/9/2012

Gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Hà - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - UV Thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên BCH

5. Đ/c La Thị Ngọc Tình - Ủy viên BCH

6. Đ/c Lê Chí Kiên - Ủy viên BCH

7. Đ/c Nguyễn Kim Tùng - Ủy viên BCH

8. Đ/c Hoàng Phước Nhật - Ủy viên BCH

9. Đ/c Hoàng Việt Cường - Ủy viên BCH

10. Đ/c Lê Tường Ca - Ủy viên BCH

11. Đ/c Đặng Ngọc Anh - Ủy viên BCH

12. Đ/c Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch (từ năm 2006 - 2015)

13. Đ/c Nguyễn Công Bình - Ủy viên BCH (từ năm 2006 - 2014)

14. Đ/c Nguyễn Chinh Nam - Ủy viên BCH (từ năm 2010 - 2014)

Ban Biên tập Sổ tay công vụ điện tử Văn phòng
 Bản in]