Bản tin hiệu lực văn bản số 43 (năm 2023)
  

ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 22/12/2023)

Nghị định 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 4290/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2023)

Quyết định 8108/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phân phối Đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 22/12/2023)

Nghị định 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 388/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2023)

Quyết định 3666/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 1414/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2023)

Quyết định 3666/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 888/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo(Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2023)

Quyết định 3666/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 4290/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2023)

Quyết định 8108/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phân phối Đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn

DOANH NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số(Hết hiệu lực từ ngày 07/11/2023)

Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

CHÍNH SÁCH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/11/2023)

Quyết định 1311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số(Hết hiệu lực từ ngày 07/11/2023)

Quyết định 2158/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]