Ban lãnh đạo

Chánh Văn phòng: Trần Hữu Thùy Giang

Điện thoại cơ quan:  0234 3822556

Fax:  0234.3822803

Di động: 

Email:  thtgiang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Việt Cường

Điện thoại cơ quan:  0234 3822621

Fax:  0234.3822803

Di động: 

Email:  hvcuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Cường

Điện thoại cơ quan:  0234 3822008

Fax:  0234.3822803

Di động: 

Email:  nncuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Trần Tôn Thu Hằng

Điện thoại cơ quan:  0234 3831106

Fax:  0234.3822803

Di động: 

Email:  ttthang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động