Thông tin chung

Tên phòng:Phòng Khoa giáo - Văn xã

Điện thoại:0234.3822515

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Trần Ngọc Dương

Thư điện tử: tnduong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914312912

Điện thoại cơ quan: 0234.3822515

Điện thoại nhà riêng:

Phó Trưởng phòng: Hoàng Tuấn Anh

Thư điện tử: htanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0905747227

Điện thoại cơ quan: 0234.3822515

Điện thoại nhà riêng:

Phó Trưởng phòng: Hoàng Lê Minh Nhật

Thư điện tử: hlmnhat.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914482949

Điện thoại cơ quan: 0234.3822515

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Khoa giáo Văn xã là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phòng Khoa giáo Văn xã có chức năng giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, theo dõi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, dân tộc, công tác đoàn thể và tôn giáo

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với ngành, lĩnh vực:

a) Khoa học và công nghệ:

- Hoạt động khoa học và công nghệ;

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

- Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Sở hữu trí tuệ;

- Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

- An toàn bức xạ và hạt nhân;

b) Truyền thông: Bưu chính

c) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

d) Văn hóa:

- Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm;

- Tượng đài và tranh hoàng tráng;

- Di sản văn hóa;

- Quảng cáo;

- Thư viện;

- Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, lễ hội;

- Các hoạt động văn hóa kỷ niệm các ngày lễ, tết của dân tộc;

- Dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm;

- Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật;

- Công tác gia đình.

e) Du lịch: Quy hoạch phát triển du lịch; Khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch.

f) Thông tin:

- Xuất bản, in và phát hành;

- Báo chí (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói);

- Thông tin trên mạng internet, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

g) Giáo dục, đào tạo:

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học;

- Tuyển sinh, thi tốt nghiệp và xét duyệt cấp văn bằng chứng chỉ;

- Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục;

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực.

h) Lao động, thương binh và xã hội:

- Việc làm và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (trừ bảo hiểm y tế);

- Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội;

- Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm;

- Xuất khẩu lao động;

- Lao động, an toàn lao động, tiền lương, tiền công;

- Chính sách đối với người có công;

- Bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội (trừ phòng chống ma túy);

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

- Bình đẳng giới.

i) Thể dục thể thao:

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng;

- Thể thao thành tích cao;

- Các chương trình, Đề án phát triển thể chất.

k) Y tế:

- Vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng và các bệnh xã hội;

- Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế; công tác vận động hiến máu tình nguyện;

- Y dược học cổ truyền, thuốc và mỹ phẩm;

- Trang thiết bị và công trình y tế;

- Dân số và kế hoạch hóa gia đình.

l) Công tác dân tộc và miền núi

m) Hoạt động của các đoàn thể

 2. Công tác thông tin báo chí:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để cung cấp thông tin theo quy định cho báo chí và nhân dân về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và những vấn đề nổi cộm;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin từ báo chí và các nguồn thông tin khác về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vấn đề báo chí phản ánh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các đề án, quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án của các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Thụ lý, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa thuộc các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục thể thao và đào tạo nghề và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các dự án này.   

5. Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Trung tâm Festival Huế; Trường Cao đẳng Y tế Huế, Trường Cao đẳng sư phạm Huế; Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Cao đẳng Giao thông Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Nhà xuất bản Thuận Hóa.

6. Công tác xây dựng cơ quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Khoa giáo - Văn xã có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên.

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

2. Biên chế: 05

File đính kèm: QĐ số 81/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của phòng Khoa giáo - Văn xã

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động