Thông tin chung

Tên phòng:Phòng Kinh tế

Điện thoại:0234.3822505

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Hoàng Mai Lan

Thư điện tử: hmlan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0913442724

Điện thoại cơ quan: 0234.3825108

Điện thoại nhà riêng:

Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Phong

Thư điện tử: lqphong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914202689

Điện thoại cơ quan: 0234.3822505

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kinh tế là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phòng Kinh tế có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, công nghệ thông tin, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống lụt bão, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường, địa chính, giá đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, nhà đất, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, phát triển quỹ đất.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với ngành, lĩnh vực:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Thương mại;

- Công nghệ thông tin;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Phát triển nông thôn, làng nghề;

- Thủy lợi; công tác dự báo khí tượng thủy văn; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục thiên tai, bão lụt;

- Xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; vật liệu xây dựng;

- Nhà ở và thị trường bất động sản; Công tác quản lý sử dụng nhà công vụ, khung giá cho thuê nhà ở công vụ, khung giá cho thuê, mua nhà ở xã hội;

- Giao thông, vận tải, an toàn giao thông;

- Đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính; công tác quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

- Chính sách và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng.

- Tài nguyên khoáng sản, nước;

- Môi trường; biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển, đầm phá;

- Giá đất; định giá, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; phát triển quỹ đất.

- Quản lý nhà đất, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Công tác quản lý sử dụng nhà công vụ, khung giá cho thuê nhà ở công vụ, khung giá cho thuê, mua nhà ở xã hội và nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Thụ lý các thủ tục liên quan dự án đầu tư, theo dõi quá trình xử lý các thủ tục và tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, xử lý sai phạm, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

3. Theo dõi công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch ngành, sản phẩm, đề án, dự án, số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Phối hợp với bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi.

5. Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Cục Quản lý thị trường; các cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban An toàn Giao thông, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, Vườn Quốc gia Bạch Mã.

6. Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về lĩnh vực được phân công theo dõi; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

7. Công tác xây dựng cơ quan.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

2. Biên chế: 07

File đính kèm: QĐ số 79/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của phòng Kinh tế

 

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động