Thông tin chung

Tên phòng:Ban Tiếp Công dân tỉnh

Điện thoại:0234.3933213

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng Ban: Hoàng Việt Cường

Thư điện tử: hvcuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động:

Điện thoại cơ quan: 0

Điện thoại nhà riêng:

Phó trưởng Ban: Nguyễn Văn Hòa

Thư điện tử: nvhoa.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914021361

Điện thoại cơ quan: 0234.3933214

Điện thoại nhà riêng:

Phó trưởng Ban: Nguyễn Trần Tuấn

Thư điện tử: nttuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0916601545

Điện thoại cơ quan: 0234.3933213

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

1. Ban Tiếp công dân tỉnh là đơn vị hành chính do UBND tỉnh thành lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tiếp công dân Trung ương.

Ban Tiếp công dân tỉnh có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân. Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh có chức năng giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh và tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư; thụ lý và tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; phối hợp phục vụ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cấp tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

Ngoài ra, theo dõi, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư, thụ lý và tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tiếp công dân

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh:

- Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất trên địa bàn tỉnh; phối hợp phục vụ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

c) Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Tiếp nhận, phân loại, tham mưu, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ban Tiếp công dân tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và UBND tỉnh;

- Tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân do UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp nhận và theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

- Theo dõi, đôn đốc Giám đốc các sở, người đứng đầu các cơ quan tương đương sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan Thanh tra tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

f) Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung:

- Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung;

- Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

- Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết.

g) Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh;

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân của sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh;

h) Theo dõi, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo qui định của pháp luật về tiếp công dân.

2. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

- Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Luật có liên quan;

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan thành viên của UBMTTQVN tỉnh về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành chung về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp chung để báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan thuộc UBND tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo chung về công tác khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, năm về kết quả xử lý, giải quyết đơn thư do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chuyển đơn đến UBND tỉnh theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu báo cáo 6 tháng, năm của UBND tỉnh về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp và các cơ quan Trung ương theo quy định;

- Theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về các vụ án hành chính liên quan UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

Ngoài ra, tham mưu Chánh Văn phòng xử lý đơn thư và các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Tiếp công dân tỉnh có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh tương đương cấp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của Ban.

Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thực hiện theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Phó Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;

2. Biên chế: 05

Biên chế của Ban Tiếp công dân tỉnh là biên chế công chức nằm trong tổng biên chế công chức của Văn phòng UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định phân bổ.

File đính kèm: QĐ số 80/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của Ban Tiếp công dân tỉnh.

 

 

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động