Thông tin chung

Tên phòng:Phòng Tổng hợp

Điện thoại:0234.3831108

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Lê Chí Kiên

Thư điện tử: lckien.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914313939

Điện thoại cơ quan: 0234.3822116

Điện thoại nhà riêng:

Phó Trưởng phòng: Bùi Anh Tuấn

Thư điện tử: batuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0834581357

Điện thoại cơ quan: 0234.3822116

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tổng hợp là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phòng Tổng hợp có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kiến trúc, các dự án phát triển đô thị; tài chính, ngân sách, công sản (trừ nhà đất), ngoại vụ; kinh tế đối ngoại; theo dõi chung công tác quản lý doanh nghiệp; hợp tác xã; theo dõi chung công tác xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; kiến trúc, phát triển đô thị; kế hoạch đầu tư công, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh các lĩnh vực

a) Tổng hợp

- Xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; quy chế làm việc của UBND tỉnh; danh mục các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch danh mục văn bản quy phạm pháp luật.

- Biên tập các báo cáo, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực được giao. Theo dõi các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh; các cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cuộc họp liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng Tổng hợp.

- Xây dựng chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch, kế hoạch... 

- Tham mưu phê duyệt, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các đề án, chương trình phát triển tổng hợp, trọng điểm khác.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và phục vụ các cuộc họp liên tịch giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Các báo cáo, đề án của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của UBND tỉnh.

- Phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh (Theo dõi chung công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh; tổng hợp việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổng hợp báo cáo trả lời chất vấn của cử tri, chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội).

- Công tác địa phương (Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND cấp huyện; đánh giá hoạt động điều hành của Thường trực HĐND, UBND cấp huyện).

- Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, địa phương.

- Theo dõi tổng hợp chung công tác quản lý, điều hành của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (Trừ các lĩnh vực thuộc các Chuyên viên theo dõi).

b) Kinh tế tổng hợp

- Tham mưu hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp, tài chính ngân sách, tín dụng ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, đối ngoại và kinh tế đối ngoại.

- Các lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp.

- Tài chính ngân sách; định mức chi tiêu ngân sách; công tác kế toán, kiểm toán; quyết toán ngân sách; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thuế (Bao gồm cả thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu); phí, lệ phí, các nguồn thu khác của ngân sách Nhà nước.

- Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; dịch vụ tài chính, đầu tư tài chính của các doanh nghiệp.

- Lĩnh vực ngân hàng - tín dụng; chứng khoán - huy động trái phiếu, công trái Chính phủ; Công tác bảo hiểm (Trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); quỹ dự trữ tỉnh, dự phòng ngân sách địa phương; hoạt động xổ số.

- Kinh tế đối ngoại: cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO); công tác tiếp nhận, quản lý dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài và theo dõi quá trình thực hiện đối với các dự án này.

- Quản lý tài sản công, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách; quản lý giá, định giá (Trừ lĩnh vực giá đất).

c) Ngoại vụ và quan hệ đối ngoại

Công tác đối ngoại; lễ tân ngoại giao, lãnh sự (Xuất cảnh, nhập cảnh), hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài, quản lý lao động nước ngoài tại địa phương; hoạt động các tổ chức, văn phòng đại diện NGO; công tác MIA, công tác Việt Kiều, công tác dịch thuật; công tác quản lý hoạt động của các Hội hữu nghị, đối ngoại nhân dân. Công tác biên giới, cắm mốc biên giới.

d) Công tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường; quản lý đầu tư ngoài đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

- Thực hiện công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư; chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chủ trương đầu tư; hỗ trợ cho các nhà đầu tư làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Theo dõi chung tiến độ triển khai các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi tiến độ cụ thể các dự án được phân công theo lĩnh vực.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư; các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

e) Đầu tư công

- Tham mưu cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng; theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện:

- Tham mưu phân bổ, quản lý kế hoạch vốn đầu tư công;

- Tham mưu quản lý các dự án đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng do cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư;

- Theo dõi tổng hợp quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công của Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu công, quyết toán dự án hoàn thành;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác các ban quản lý dự án ngành, khu vực, các chủ đầu tư.

- Tham mưu ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực theo dõi.

f) Quản lý doanh nghiệp, chính sách phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế, hợp tác xã

- Việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động mua bán, xếp loại có liên quan của các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã.

- Đổi mới tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã.

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp; đối thoại doanh nghiệp.

2. Công tác theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị

a) Công tác theo dõi và kiểm tra, giám sát

- Theo dõi công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch ngành, sản phẩm, đề án, dự án, số liệu thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, tổng hợp chung số liệu kinh tế - xã hội chuyên ngành, hệ thống dữ liệu chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ điều hành của UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình công tác, ý kiến chỉ đạo của Văn phòng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị

HĐND, UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Chi cục Dự trữ Quốc gia Bình Trị Thiên, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh.

3. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Tổng hợp có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và Chuyên viên. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

2. Biên chế: 06

File đính kèm: QĐ số 78/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công vị trí công tác của phòng Tổng hợp.

 

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động