Thông tin chung

Tên phòng:Phòng Nội chính

Điện thoại:0234.3846029

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng Phòng: Dương Phước Phú

Thư điện tử: dpphu.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động:

Điện thoại cơ quan: 0234.3846029

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nội chính là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phòng Nội chính có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tư pháp; quốc phòng - an ninh (kể cả an ninh biên giới đất liền và biển đảo); công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn đối với ngành, lĩnh vực:

a) Quân sự - quốc phòng:

- Xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân;

- Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Xây dựng khu vực phòng thủ; diễn tập khu vực phòng thủ;

- Dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Gọi công dân nhập ngũ; gọi thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân;

- Bảo đảm quốc phòng - an ninh.

b) An ninh - trật tự và an toàn xã hội:

- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

- Phòng, chống khủng bố; phòng, chống cháy, nổ;

- Phòng chống tội phạm, ma túy;

- Bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền;

- Đưa vào cơ sở giáo dục

- Công tác đặc xá;

- Quản lý hộ khẩu, cư trú.

c) An ninh biên giới đất liền và biển đông hải đảo;

- Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia;

- An ninh biên giới;

- An ninh biển đông và hải đảo.

d) Công tác thanh tra

- Thanh tra hành chính;

- Thanh tra chuyên ngành.

đ) Phòng, chống tham nhũng;

e) Nội vụ:

- Xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính;

- Tổ chức bộ máy;

- Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

- Quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

- Tổ chức hội, quỹ xã hội - từ thiện, tổ chức phi chính phủ (trong nước);

- Quản lý nhà nước về thanh niên;

- Quy chế dân chủ;

g) Cải cách hành chính

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về cải cách hành chính của UBND tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch;

+ Tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;

+ Theo dõi các đề án, dự án về cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước;

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh;

+ Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; ­­­­­

+ Tham mưu, theo dõi, tổng hợp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của UBND tỉnh và Văn phòng.

h) Văn thư - lưu trữ

i) Tư pháp:

- Cải cách tư pháp;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Hành chính tư pháp;

- Luật sư, giám định tư pháp, công chứng, chứng thực;

- Kiểm tra, rà soát, xử lý, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Công tác pháp chế;

- Theo dõi, tổng hợp chung công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật;

- Đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Bán đấu giá tài sản.

- Theo dõi lĩnh vực tố tụng dân sự liên quan UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (trừ các tố tụng liên quan đến án hành chính khiếu nại, tố cáo).

i) Thi hành án dân sự

n) Tôn giáo

- Tổ chức tôn giáo (liên quan đến các hoạt động như: thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất… của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật)

- Hoạt động tôn giáo (liên quan đến các hoạt động như: lễ hội tôn giáo, hoạt động ngoài chương trình đã đăng ký…của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật)

- Xây dựng cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo.

2. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác chung của các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

3. Tham mưu ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực theo dõi do đơn vị chức năng đảm nhiệm.

4. Công tác xây dựng cơ quan

a) Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các Sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn.

b) Tham mưu, theo dõi, tổng hợp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Nội chính có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 chuyên viên.

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

  1. Biên chế: 05

File đính kèm: QĐ số 82/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công vị trí công tác của phòng Nội chính

                         Quyết định số 60/QĐ-VPUB ngày 29/4/2020  Về việc điều chuyển chức năng nhiệm vụ của phòng Khoa giáo Văn xã sang phòng Nội chính

 

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động